close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  UTRATA PASZPORTU / PASZPORTU TYMCZASOWEGO

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Kanady, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz „Zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego”.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego / zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest zobowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej w zakładce „Paszporty”.

   

  UTRATA POLSKIEGO DOWODU OSOBISTEGO

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Kanady należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu lub poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  UTRATA PRAWA JAZDY WYDANEGO W POLSCE

   

  W Konsulacie Generalnym RP w Montrealu nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (wydział komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (wydział komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: