close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 •  

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.);
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25);
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego;
  • zdjęcie formatu paszportowego;
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

  Uwaga: Wszystkie dokumenty załączane do wniosku należy okazać w oryginale wraz z dołączoną fotokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula. W przypadku posługiwania się fotokopiami dokumentów, winny one być potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem, a następnie poświadczone przez właściwe biura poświadczania dokumentów w poszczególnych prowincjach (Official Document Services). 

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt e-mailowy: montreal.info@msz.gov.pl.

   

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  • w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw;
  • działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: