close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 •  

  Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych Konsulat RP w Montrealu wydaje paszporty biometryczne i paszporty tymczasowe.

   

  Dotychczas wydane paszporty zachowują ważność do upływu terminu w nich wskazanego. Nie przedłuża się ważności paszportów. W miejsce dokumentów, które straciły ważność wydaje się nowe.

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

   

  Paszport biometryczny

   

  W paszportach biometrycznych umieszczone są w formie elektronicznej dane biometryczne jego posiadacza obejmujące wizerunek i odciski palców.

   

  Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatel polski ubiegający się o wydanie paszportu za granicą powinien uwzględnić wydłużenie procedur wynikające z konieczności wyprodukowania tego dokumentu w Polsce. Oczekiwanie na nowy paszport wynosi ok. 6 tygodni, zaleca się zatem złożenie wniosku na nowy paszport minimum 1.5 miesiąca przed upływem ważności dotychczas posiadanego dokumentu paszportowego.

   

  Uwaga: osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat RP w Montrealu nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

   

  Paszport biometryczny dla osoby dorosłej jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na paszport 10-letni można ubiegać się o paszport tymczasowy, wydawany na okres do 1 roku.

   

  Paszport tymczasowy

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu wraz z 1 zdjęciem),
  • osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

  Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   

  Paszport tymczasowy należy przedłożyć / odesłać do anulowania przy odbiorze paszportu 10-letniego (lub 5-letniego). W przypadku utraty paszportu tymczasowego konieczne jest złożenie oświadczenia w sprawie okoliczności utraty paszportu.

   

  Osoby małoletnie

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (paszportu tymczasowego bądź paszportu biometrycznego) osobie małoletniej składają pisemnie rodzice lub ustanowieni opiekunowie albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica (bądź opiekuna prawnego) zawierającą poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

   

  Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Małoletni powyżej 12 roku życia składa również odciski palców.

   

  Małoletniemu do 13 roku życia wydaje się paszport ważny na 5 lat.

   

  Oboje rodzice /opiekunowie  przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe lub odpowiednio ew. dowody osobiste.

   

  Inne ważne informacje

   

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście. Nie jest możliwe skorzystanie z pośrednictwa osób trzecich czy biur podróży.

   

  W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru paszportu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu w zamian za utracony paszport składa dodatkowo oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu. W oświadczeniu, należy podać swój ostatni adres w Polsce, nazwę miejscowości, w której wydano paszport oraz datę jego wydania (przynajmniej rok).

   

  W przypadku, gdy o dokument aplikuje osoba pełnoletnia, która nigdy wcześniej nie posiadała polskiego paszportu (powołując się na fakt posiadania obywatelstwa polskiego przez oboje lub jedno z rodziców) konieczne jest potwierdzenie posiadania przez nią obywatelstwa polskiego (decyzja o nadaniu, przywróceniu czy poświadczenie posiadania obywatelstwa).

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym. Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Wymagane dokumenty


  Konsulat przyjmuje wyłącznie  kompletne (zawierające wszystkie wymagane załączniki) wnioski o wydanie dokumentu paszportowego.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie 10-letniego, biometrycznego dokumentu paszportowego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego) składa w konsulacie:

   

  1. Jeden podpisany i czytelnie wypełniony wniosek paszportowy.

   

  Formularz wniosku paszportowego należy wypełnić przed wizytą w konsulacie (formularz wniosku dla osób dorosłych z możliwością komputerowego wprowadzenia danych – do pobrania tutaj; formularz wniosku dla osób małoletnich z możliwością komputerowego wprowadzenia danych – do pobrania tutaj; formularz wniosku dla osób dorosłych / dla osób małoletnich do ręcznego wypisania – do pobrania tutaj).

   

  Przed wypełnieniem formularza prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyjaśnieniami na temat poprawnego wypełnienia formularza (wyjaśnienia do pobrania tutaj).

   

  2. Dotychczas posiadany paszport polski lub ważny dowód osobisty – do wglądu w momencie składania dokumentów w konsulacie, konieczne jest jednak ponowne okazanie go do anulowania w momencie odbioru nowego paszportu. Konsulat telefonicznie lub mailowo informuje o możliwości odbioru nowego paszportu. Po uzyskaniu tej informacji, dotychczasowy paszport należy zwrócić do konsulatu w celu anulowania.

   

  3.  Jedną aktualną kolorową fotografię bardzo dobrej jakości o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy z brwiami i twarz od frontu (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Format zdjęcia: szerokość 35mm wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.

   

  Uwaga: Obowiązek dostarczenia właściwych zdjęć paszportowych leży po stronie wnioskodawcy. Zdjęcia nie odpowiadające ściśle powyższym wymogom nie nadają się do skanowania do paszportu biometrycznego.

   

  4. Numer ewidencyjny PESEL -  jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma numeru PESEL, powinna wypełnić wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL i dołączyć do wniosku do wglądu oryginały odpisów polskich aktów urodzenia oraz małżeństwa (kiedy dotyczy). W przypadku braku polskich aktów stanu cywilnego (np. osoby urodzone za granicą) istnieje konieczność transkrypcji [umiejscowienia/zarejestrowania] w Polsce zagranicznego aktu urodzenia i w rezultacie otrzymania polskiego aktu urodzenia. UWAGA: do wydania paszportu biometrycznego niezbędne jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL.

   

  5. W przypadku zmian lub nieścisłości pomiędzy wnioskiem a danymi zawartymi w rejestrach państwowych należy przedłożyć polskie odpisy aktu urodzenia i/lub aktu małżeństwa.

   

  6. W przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska - dodatkowo akt zawarcia małżeństwa (oryginał) wydany wyłącznie przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub decyzję administracyjną w tej sprawie odpowiednich władz polskich.


  7. W przypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą dotychczas posiadanego paszportu konieczne jest wypełnienie oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w konsulacie oraz dostarczenie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

   

  8. Jeżeli o paszport wnioskuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu, musi dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego (np. stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez wojewodę, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego, decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego). Informacja o zasadach uzyskiwania dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego dostępna jest w konsulacie oraz  na stronie internetowej Ambasady w zakładce „informacje konsularne / obywatelstwo polskie”.

   

  Uwaga: Posiadacze paszportów polskich wydanych przed rokiem 1994, nie posiadający ważnych dowodów osobistych, muszą liczyć się z koniecznością uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu.

    

  Opłaty konsularne

   

  Opłata konsularna nie obejmuje ewentualnej opłaty za przesłanie paszportu pocztą.

   

  W momencie składania dokumentów pobierana jest CAŁKOWITA opłata (za paszport + za ewentualne doręczenie pocztą). Konsulat RP w Montrealu przyjmuje opłaty w formie money order lub certified cheque  wystawione na: "Consulat of Poland in Montreal".  Opłatę można też uregulować gotówką. CZEKI PERSONALNE, KARTY DEBETOWE I KREDYTOWE NIE SĄ HONOROWANE.

  Tabela opłat konsularnych dostępna jest tutaj.

   

  Ulgi w opłatach konsularnych

   

  50 % ulgi w opłacie przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje  tylko jedna ulga.

   

  Nie pobiera się opłaty paszportowej od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego, mają ukończone 70 lat,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  • emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Opłatę obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego ze względu na:

  • zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu,
  • zmianę wyglądu utrudniającą ustalenie tożsamości,
  • brak w paszporcie miejsca na wizy lub pieczęci poświadczające przekroczenie granicy.

   

  Opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku paszportowego jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat).

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której był wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy,  wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu bez względu na to, czy posiada już nowy dokument czy nie.

   

  Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub unieważnieniu. Podjęcie próby legitymowania się dokumentem zgłoszonym jako utracony, a później odnalezionym, przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  !!! PRZYPOMINAMY !!!

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  Przepisy nie określają  obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej.  W ww. sytuacjach należy rozważyć złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu

   

  Również planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje, kwestia ta dotyczy również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego). 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: