close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

   

  Opłaty przyjmowane są w kasie Konsulatu RP w Montrealu w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka, Money Order, czek potwierdzony (konsulat nie ma możliwości przyjmowania płatności kartą debetową czy kartą kredytową).

   

  Tabela opłat konsularnych, dostępna w Konsulacie RP w Montrealu, stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną Tabelą opłat konsularnych.

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  • osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  • dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  • ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: